Shibuya City

  • Wednesday 13 April 2016 02:26
  • Shibuya City, Tokyo
  • Japan